Όροι Χρήσης Υπηρεσιών

Γενικοί Όροι Χρήσης Υπηρεσιών

Hellasfon

Οι παρόντες όροι χρήσης περιγράφουν τους γενικούς κανόνες και προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών που σας προσφέρει H Hellasfon. Οι κανόνες αυτοί αφορούν όλες τις υπηρεσίες της Hellasfon ενώ οι υπηρεσίες που έχουν ανάγκη από διαφοροποιήσεις ή επιπλέον κανόνες έχουν πρόσθετους Ειδικούς Όρους Χρήσης.

Η Hellasfon Networks A.E. με Α.Φ.Μ. 094394346 και έδρα Ιδομενέος 26, Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο , Κρήτης. Η Hellasfon είναι αδειοδοτημένος τηλεπικοινωνιακός πάροχος και διατηρεί τις απαραίτητες υποδομές και σχετικές διασυνδέσεις με άλλα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και παρόχους σταθερής τηλεφωνίας και Internet στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την παροχή των υπηρεσιών Hellasfon.

Αντικείμενο

Οι παρόντες όροι περιγράφουν τη σχέση σας με την Hellasfon για όλες τις υπηρεσίες, ενώ η κάθε υπηρεσία που προσφέρεται από την Hellasfon μπορεί να έχει επιπλέον Ειδικούς Όρους Χρήσης.

Υπηρεσίες Hellasfon

Η Hellasfon μπορεί να αλλάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που προσφέρει χωρίς προηγούμενη ενημέρωση σας. Οι αλλαγές αυτές γίνονται ώστε οι υπηρεσίες της Hellasfon να συμβαδίζουν με τις εκάστοτε τεχνολογικές εξελίξεις ή να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών. Αντικείμενο της Hellasfon είναι η παροχή ενός μεγάλου συνόλου καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών περιεχομένου. Οι υπηρεσίες Hellasfon περιγράφονται αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο www.hellasfon.com. Η Hellasfon μπορεί επίσης να διορθώσει, βελτιώσει ή/και αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του και αυτό μπορεί να οδηγήσει στον περιορισμό ή ακόμα και την διακοπή κάποιων υπηρεσιών.

Τιμοκατάλογοι

Η Hellasfon έχει το δικαίωμα να αλλάζει τους τιμοκαταλόγους του χωρίς προειδοποίηση και χωρίς προγενέστερη ενημέρωση σας. Η Hellasfon διαθέτει ένα σύνολο από τιμοκαταλόγους οι οποίοι εμφανίζονται στο δικτυακό του τόπο (www.Hellasfon.com). Η Hellasfon έχει την υποχρέωση να αναρτά κατά την εφαρμογή τους, όλους τους τιμοκαταλόγους τους στο διαδικτυακό του τόπο (www.Hellasfon.com), και να χρεώνει με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του.

Χρεώσεις και πληρωμές

Για πληρωμές με πιστωτική κάρτα, με paypal, ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό τα νόμιμα παραστατικά εκδίδονται από την Hellasfon. Χρεώσεις και πληρωμές υπάρχουν στην ενεργοποίηση του επιλεγμένου πακέτο και κατά το «γέμισμα» (top up) του λογαριασμού. Η εξόφληση των λογαριασμών του Χρήστη μέσω πιστωτικής κάρτας μπορεί να γίνεται είτε εφάπαξ είτε με πάγια εντολή πληρωμής με πιστωτική κάρτα. Για την πληρωμή των λογαριασμών του Χρήστη με πιστωτική κάρτα απαιτείται η συμπλήρωση της σχετικής αίτηση παραγγελίας. Ο Χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής του κάρτας. Για τις πάγιες εντολές πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας ο Χρήστης χρειάζεται να δηλώσει εφάπαξ τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που θέλει να χρεώνεται εφεξής για την εξόφληση των μελλοντικών του λογαριασμών. 

Σε περίπτωση εξόφλησης του λογαριασμού του Χρήστη με πιστωτική κάρτα, η εξόφληση θα πραγματοποιείται αυτόματα την ημέρα λήξης του με χρέωση της κάρτας που μας έχει δηλώσει.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο Η Hellasfon πιθανολογεί τη μη ορθή χρέωση του συμφωνημένου αντιτίμου σε νόμισμα για κάθε υπηρεσία που απαιτείται τέτοιου είδους πληρωμή, Η Hellasfon διατηρεί το δικαίωμα να σας ζητήσει να του προσκομίσετε αποδεικτικά χρέωσης /εξόφλησης του αντιτίμου αυτού προκειμένου να αποδειχθεί η εν λόγω χρέωση ή/και καταβολή. Δεν υποστηρίζεται η εξαργύρωση του λογαριασμού σας σε νόμιμο χρήμα. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν κάποιες υπηρεσίες κατά τη χρήση τους, είναι πιθανό να βρεθείτε με χρεωστικό (αρνητικό) υπόλοιπο στο λογαριασμό σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις την επόμενη φορά που θα κάνετε top up το λογαριασμό σας, αυτόματα θα συμψηφιστεί κατά αναλογία το χρεωστικό σας υπόλοιπο. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε λάθος στις χρεώσεις της Hellasfon, θα πρέπει να ενημερώσετε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών εντός 30 ημερών. Η Hellasfon θα διορθώσει όλα τα λάθη που θα διαπιστώσει ότι οφείλονται σε σφάλματα των συστημάτων του.

Με την αποδοχή των όρων Hellasfon αποδέχεστε πέραν των άλλων , να σας διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα , τιμολόγια, λογαριασμοί και αποδείξεις στην δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση όπως ορίζεται από την παράγραφο 5 και 6 του άρθρου 18α του Π.Δ. 186/2002

Αυτόματη Επέκταση Πακέτων

Τα πακέτα απόκτησης υπηρεσιών Hellasfon για αρκετές υπηρεσίες λειτουργούν συνδρομητικά και χρεώνονται μηνιαίος. με αυτόματη χρεώσει επέκταση κατά τη λήξη τους. Αυτό σημαίνει ότι τα συστήματα της Hellasfon θα επεκτείνουν τα πακέτα αυτά αυτόματα και σύμφωνα με την επιλογή σας. Προεπιλεγμένη είναι πάντα η επέκταση στο τρέχον πακέτο της υπηρεσίας.

Εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών και προστασία προσωπικών δεδομένων

Το e-mail address που δηλώνετε κατά την εγγραφή σας στο διαδικτυακό τόπου της Hellasfon (www.Hellasfon.com) είναι το επίσημο e-mail επικοινωνίας μαζί σας, στο οποίο Η Hellasfon θα σας αποστέλλει οποιαδήποτε στοιχεία, πληροφορίες, ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που λαμβάνετε από την Hellasfon. Έχετε την υποχρέωση να δηλώσετε τα πραγματικά σας στοιχεία κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες της Hellasfon. Τα στοιχεία πρόσβασης στις υπηρεσίες της Hellasfon, είτε αυτά έχουν επιλεχθεί από εσάς, είτε έχουν αυτόματα δημιουργηθεί από τα συστήματα της Hellasfon και σας έχουν κοινοποιηθεί, είναι αυστηρά προσωπικά. Η Hellasfon δεν φέρει καμιά ευθύνη για τη χρήση των στοιχείων αυτών από τρίτο πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο ή μη. Η Hellasfon διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ανάλογα με την υπηρεσία που χρησιμοποιείτε, μέρος των προσωπικών στοιχείων μπορεί να δοθούν σε τρίτους, συνεργάτες της Hellasfon, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, διατηρείτε το δικαίωµα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα για ενημέρωση σας, ή και έκφρασης αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σας, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Η Hellasfon λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών σας και για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Η Hellasfon δεν ελέγχει και δεν παρεμβαίνει στο περιεχόμενο των επικοινωνιών που λαμβάνουν χώρα μέσω των υπηρεσιών του. Το περιεχόμενο της επικοινωνίας είναι αποκλειστικά στην ευθύνη των χρηστών.

Η Hellasfon δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία. Η Hellasfon ουδεμία ευθύνη φέρει για:

 1. τη γνησιότητα, ακρίβεια, εμπιστευτικότητα, το θεμιτό ή αθέμιτο χαρακτήρα των δεδομένων (data) που λαμβάνετε ή αποστέλλετε σε τρίτους ή αποθηκεύετε μέσω της πρόσβασής σας στις υπηρεσίες του,
 2. την οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υλική ή μη ζημία ενδεχομένως υποστείτε από την χρήση των υπηρεσιών της Hellasfon
 3. για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ χρηστών της Hellasfon ή ανάμεσα σε εσάς και οποιονδήποτε τρίτο και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες (data) που διακινούνται μέσω των υπηρεσιών της Hellasfon

Η Hellasfon ενδέχεται να εφαρμόσει άρση του απορρήτου των επικοινωνιών σας μόνον εφόσον και στο μέτρο που καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ανωτέρα Βία

Η Hellasfon δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή χειροτέρευση της ποιότητας των Υπηρεσιών εξαιτίας λόγων, την επέλευση των οποίων δεν μπορούν να ελέγξει, εξαιτίας δηλαδή λόγων ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις, πράξεις ελληνικών ή κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες, κ.λπ.

Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών

Η ποιότητα των υπηρεσιών της Hellasfon μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος πρόσβασης στο Internet, με την ταχύτητα της σύνδεσης που διαθέτετε και πιθανά με άλλες παραμέτρους εκτός της επιρροής της Hellasfon Για την χρήση των υπηρεσιών της Hellasfon απαιτείται να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η Hellasfon καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι υπηρεσίες του να προσφέρονται στη μέγιστη ποιότητα, εντούτοις καμιά εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί.

Ισχύς και διάρκεια

Αν για οποιοδήποτε λόγο διαφωνείτε με τους παρόντες όρους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Hellasfon Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν από τη πρώτη στιγμή χρήσης και για όλη τη διάρκεια που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Hellasfon.

Διακοπή Υπηρεσιών

Σε περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου στο λογαριασμό σας για τη xρήση κάποιας από τις υπηρεσίες Hellasfon δεν θα έχετε τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας έως τη στιγμή που θα «γεμίσετε» το λογαριασμό σας.

Προσωρινή Διακοπή

Η Προσωρινή Διακοπή γίνεται κατόπιν σχετικής γραπτής ειδοποίησης προς εσάς, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Η Hellasfon θα διακόψει προσωρινά την πρόσβαση σας στις υπηρεσίες σε περίπτωση που έχετε ληξιπρόθεσμες οφειλές (χρεωστικό/αρνητικό υπόλοιπο στο λογαριασμό σας): Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Hellasfon να αποφασίσει μονομερώς σε ποιες από τις μη χρεώσιμες υπηρεσίες και για ποιο διάστημα θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση, όταν βρίσκεστε σε Προσωρινή Διακοπή.

Οριστική Διακοπή

 1. Γίνεται χρήση των υπηρεσιών της Hellasfon για κακόβουλους ή παράνομους σκοπούς 
  Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός του, Η Hellasfon δικαιούται να προβεί σε μονομερή οριστική διακοπή της παροχής του συνόλου των υπηρεσιών σας σε περίπτωση που:
 2. Έχει διαπιστωθεί απάτη
 3. Παραβιάζονται όροι του παρόντος
 4. Έχετε ληξιπρόθεσμη οφειλή, μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την προσωρινή διακοπή της παροχής των υπηρεσιών.

Πρόσθετες υποχρεώσεις

 1. Δεν επιτρέπεται η μεταπώληση των υπηρεσιών της Hellasfon, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά του.
 2. Οφείλετε να ειδοποιείτε άμεσα την Hellasfon σε περίπτωση που αντιληφθείτε:
  • την απώλεια, κλοπή, διαρροή των μέσων που σας επιτρέπουν τη χρήση των υπηρεσιών Hellasfon. 
  • τη χρέωση στον προσωπικό σας λογαριασμό που διατηρείτε στην Hellasfon οποιασδήποτε συναλλαγής που έγινε παρά την βούλησή σας
  • τυχόν σφάλμα στην τήρηση του λογαριασμού σας από Η Hellasfon

Πνευματικά Δικαιώματα

Ειδικότερα, το σήμα Hellasfon (λεκτική και οπτική απεικόνιση) όπως και τα σήματα των επιμέρους υπηρεσιών της Hellasfon (λεκτικές και οπτικές απεικονίσεις) αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας Hellasfon Networks A.E., και η οποία έχει τη νόμιμη χρήση αυτών. Τα σήματα αυτά προστατεύονται στο σύνολό τους από τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Η Εταιρεία απαγορεύει ρητώς την χρήση των ως άνω για οποιονδήποτε λόγο πέραν την απλής και απευθείας ανάγνωσης. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.Hellasfon.com στο σύνολό του (πχ πληροφορίες, φωτογραφίες, οπτικές απεικονίσεις, λογισμικό κ.λ.π.) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία που ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία ή στους προμηθευτές του περιεχομένου που διατίθεται από το www.Hellasfon.com, και υπόκεινται στις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς, κανένα εκ των ανωτέρω δε δύναται να αποτελέσει ολικά ή μερικά, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο /Επίλυση Διαφορών

Οι διαφορές που προκύπτουν κατά την λειτουργία και την ερμηνεία του παρόντος, εφόσον δεν επιλύονται φιλικά, θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων Ηρακλείου , Κρήτης,  και εφαρμοστέο θα είναι το ελληνικό δίκαιο.

Ειδικοί Όροι Χρήσης

Η υπηρεσία Hellasfon DID – ( Local numbers ) σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τηλεφωνικούς αριθμούς του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης (ΕΣΑ) σε ένα σύνολο από υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων: τηλεφωνία VoIP, αποστολή και λήψη fax, κ.α. Hellasfon DID. Οι υπηρεσίες αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον διαδικτυακό τόπο της Hellasfon www.Hellasfon.com. Παρακάτω θα βρείτε τους ειδικούς όρους που ισχύουν πρόσθετα των Γενικών Όρων Χρήσης της Hellasfon, για τα DID ( γεωγραφικός αριθμός ).

Εκχώρηση Αριθμών

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί Hellasfon σας εκχωρούνται και πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς που έχουν εκδοθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων). Όταν Η Hellasfon σας εκχωρεί έναν τηλεφωνικό αριθμό, έχετε το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του για όσο διάστημα τον χρησιμοποιείτε. Η Hellasfon δεσμεύει τον τηλεφωνικό αριθμό που σας έχει εκχωρήσει για μέχρι και έξι (6) μήνες από την διακοπή των υπηρεσιών σας, πριν εκχωρήσει τον αριθμό αυτό εκ νέου σε άλλο χρήστη. Η παροχή υπηρεσιών με χρήση των αριθμοδοτικών σειρών που δεν έχουν ενεργοποιηθεί από το σύνολο των παρόχων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και υπηρεσιών (π.χ. 801, 800, 825 κοκ) εξαρτάται από την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών ενεργοποίησης από τους εν λόγω παρόχους. Η Hellasfon θα υποβάλει εκάστοτε σχετικά αιτήματα διασύνδεσης σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στην υπ΄αρ. 506/37/09 απόφαση της ΕΕΤΤ όπως εκάστοτε ισχύει. Η διευκόλυνση της φορητότητας για τη μεταφορά ePhone Number σε άλλο δίκτυο, προϋποθέτει να έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων όπως αυτή ορίζεται από Η Hellasfon.

Γεωγραφικοί Αριθμοί

Ειδικότερα σε ότι αφορά τα Hellasfon DID που είναι γεωγραφικοί αριθμοί σύμφωνα με το Ε.Σ.Α., οφείλετε να χρησιμοποιείτε τους γεωγραφικούς αριθμούς εντός των γεωγραφικών ορίων που ορίζει ο κάθε αριθμός με βάση το αρχικό του πρόθεμα. Δεν επιτρέπεται να κάνετε μόνιμη χρήση των αριθμών αυτών έξω από την γεωγραφική περιοχή που ανήκουν.

Φορητότητα Αριθμών

Υποβάλλοντας αίτημα φορητότητας στην Hellasfon, του παρέχετε εξουσιοδότηση ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για λογαριασµό και επ’ονόµατί σας. Το χρονικό διάστηµα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι αυτό που ορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Μπορείτε να αιτηθείτε στην Hellasfon την μεταφορά αριθμού που ήδη έχετε από άλλο τηλεπικοινωνιακό πάροχο, προς Η Hellasfon. Τα αιτήματα φορητότητας χρεώνονται από το λογαριασμό σας, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της φορητότητας του αριθμού σας, αυτός υπόκεινται στους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τα Hellasfon DID. Σε περίπτωση φορητότητας αριθμού προς την Hellasfon θα λαμβάνετε τις υπηρεσίες Hellasfon που έχετε επιλέξει και με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ και ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ που έχετε αποδεχθεί.

Καταχώριση σε Δημόσια Διατιθέμενους Τηλεφωνικούς Καταλόγους

Επιπρόσθετα έχετε το δικαίωμα να ελέγχετε και, αν είναι απαραίτητο, να διορθώνετε ή και να ζητάτε τη διαγραφή της σχετικής καταχώρησης. Είναι στη δική σας ευχέρεια να καθορίσετε αν θέλετε να καταχωρηθεί μέρος ή το σύνολο των αριθμών σας (Hellasfon Numbers) καθώς και ποια από τα προσωπικά σας στοιχεία επιθυμείτε να συμπεριληφθούν στον δημόσια διατιθέμενο τηλεφωνικό κατάλογο. Οποτεδήποτε θελήσετε, διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε στην Hellasfon την καταχώριση του αριθμού σας (Hellasfon Number) σε δημόσια διατιθέμενους τηλεφωνικούς καταλόγους. Η διεκπεραίωση αιτήματός σας προς Η Hellasfon για την καταχώρισή σας σε Δημόσια Διατιθέμενους Τηλεφωνικούς Καταλόγους, προϋποθέτει να έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων όπως αυτή ορίζεται από την Hellasfon και περιγράφεται στο διαδικτυακό του τόπο (www.Hellasfon.com)

Hellasfon VoIP

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Η Hellasfon VoIP είναι υπηρεσία τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου και συνεπώς η χρήση του εξαρτάται από την σύνδεση σας στο διαδίκτυο. Ανάλογα με τον εξοπλισμό σας, η υπηρεσία μπορεί να μην λειτουργεί χωρίς ρεύμα. Η υπηρεσία παρέχει την δυνατότητα διεκπεραίωσης κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης μεταξύ αυτών και του αριθμού 112. Λόγω της νομαδικότητας που χαρακτηρίζει την υπηρεσία Hellasfon VoIP (δηλαδή μπορείτε να την χρησιμοποιείτε περιστασιακά και εκτός της διεύθυνσης από την οποία την χρησιμοποιείται μόνιμα), προκειμένου να γίνεται σωστά η διεκπεραίωση των κλήσεων προς αριθμούς εκτάκτου ανάγκης οφείλετε να ορίζετε κάθε φορά που αλλάζετε θέση την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Ειδικότερα σε ότι αφορά εξερχόμενες κλήσεις προς τον αριθμό εκτάκτου ανάγκης 112 Η Hellasfon δεν παρέχει την δυνατότητα αποστολής για τα στοιχεία θέσης του καλούντος στην Αρμόδια Αρχή.

Προωθητικές Ενέργειες

Τα δώρα παρέχονται σύμφωνα με τα ειδικά χαρακτηριστικά ή /και περιορισμούς που θα περιγράφονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο www.Hellasfon.com ή και στο όποιο άλλο υλικό προώθησης ( πχ έντυπο κοκ) . Σε καμία περίπτωση το δώρο δεν εξαργυρώνεται με χρήματα. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα Η Hellasfon πραγματοποιεί προωθητικές ενέργειες . Στο πλαίσιο των ενεργειών αυτών Η Hellasfon δύναται να διαθέτει υπό μορφή δώρου, και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του. Η Hellasfon δύναται να αλλάξει κατά την κρίση της τα ειδικά χαρακτηριστικά και όρους με τους οποίους παρέχει τα δώρα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας. H παροχή οποιουδήποτε δώρου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητά του. Η Hellasfon μπορεί να μεταθέσει χρονικά τη δυνατότητα απόκτησης του δώρου σε περίπτωση εξάντλησης/μη διαθεσιμότητάς του.

Ειδικοί Όροι Χρήσης μη γεωγραφικών αριθμών σειρών 806,812,825,850,875 παροχής Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ)

Απαραίτητη προϋπόθεση για να παράσχετε υπηρεσίες μέσω αυτών των αριθμών, είναι να είστε Κάτοχος Γενικής ‘Αδειας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για την παροχή ΥΠΠ. Παράλληλα αναλαμβάνετε την ευθύνη να τηρείτε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται σχετικά στον Κανονισμό Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ , στο Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης, στον Κανονισμό Διαχείρισης Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης, και στον Κανονισμό Παροχής ΥΠΠ όπως ισχύουν εκάστοτε.

Οι αριθμοί αυτοί σας εκχωρούνται προκειμένου να μπορείτε να παρέχετε Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) και να λαμβάνετε προμήθεια από τις εισερχόμενες κλήσεις. Διευκρινίζεται ότι μέσω των αριθμών αυτών δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξερχόμενες κλήσεις.

Η Hellasfon διασφαλίζει με κάθε δυνατό τρόπο ότι χρησιμοποιείτε τους αριθμούς αυτούς για την παροχή ΥΠΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία καθώς και να παρέχει στην ΕΕΤΤ οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί για τον έλεγχο της υπηρεσίας σας. Στο πλαίσιο του ελεγκτικού του ρόλου Η Hellasfon δύναται να σας ζητήσει να προσκομίζετε σχετικά στοιχεία. Εφόσον δεν προσκομίσετε τα στοιχεία αυτά εντός των χρονικών ορίων που θα σας ζητηθεί ή/και εφόσον διαπιστωθεί μη συμμόρφωσή σας με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, τότε Η Hellasfon προβαίνει αυτόματα σε διακοπή του αριθμού από την οποία παρέχεται η ΥΠΠ.

Απόδοση προμηθειών: Η απόδοση προμηθειών γίνεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο (δείτε σχετική ιστοσελίδα εδώ). Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου σύμφωνα με δημοσιευμένους όρους και προϋποθέσεις, Η Hellasfon οφείλει να προβεί σε εξόφλησή του εντός 60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Ρητά διευκρινίζεται ότι Η Hellasfon δύναται να παρατείνει περεταίρω το συγκεκριμένο χρόνο εξόφλησης σε περίπτωση που εκκρεμεί από πλευράς σας η προσκόμιση στοιχείων που ενδεχομένως σας έχουν ζητηθεί σχετικά ( όπως πχ στοιχεία που να πιστοποιούν ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για την παροχή ΥΠΠ ή/και τη συμμόρφωσή σας με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για την παροχή ΥΠΠ.)

Προσωπικά δεδομένα

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την σωστή λειτουργία και ανάπτυξή της. Ο επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης / ανάκλησης στην περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Για περαιτέρω ενημέρωση ή διευκρινίσεις επικοινωνείτε με το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών. Τηλεφωνικά στο 2811300308, μέσω Εmail στη διεύθυνση: support@hellasfon.com.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Alphabank Ecommerce

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

All payments made using the card are processed through the electronic payment platform of "Alpha e-Commerce" of Alpha Bank and uses TLS 1.2 encryption protocol encryption with 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Encryption is a way of coding the information until it reaches its recipient, who will be able to decode it using the appropriate key.

Hellasfon

Κατεβάστε δωρεάν το HELLASFON app για android και ios. Δωρεάν κλήσης, chat και video πρός άλλους HELLASFON συνδρομητές για πάντα.

Apple
Android

NEED HELP?

C2C - service provided by evcoffice.com